Publicatie Beleidsplan en Jaarcijfers 2021

Hieronder vind u de gegevens van Igreja Mover Do Espírito Santo van het standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen. De staat van Baten en Lasten over het jaar 2021 vind u hier ook.

Algemene gegevens instelling

Naam Igreja Mover Do Espírito Santo
Nummer Kamer van Koophandel75306328
Contactgegevens
AdresLangeweg 105, 7315 CT Apeldoorn
Telefoonnummer06-55365484
E-mail adres
Websitehttps://igrejabrasileira.nl
RSIN860231422
Naam landelijk kerkgenootschapn.v.t.
In welke landen is uw kerkgenootschap actiefn.v.t.
Aantal medewerkers0
Aantal vrijwilligers4
Statuair bestuur van het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap

kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.
Het bestuur bestaat uit de voorganger Edilene Castro
1. Algemeen
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).
De gemeente stelt zich ten doel het vervullen van de grote opdracht van Jezus Christus door er op uit te gaan om alle volken te maken tot Zijn discipelen.
Dit doel probeert de gemeente te bereiken door:
-Het houden van samenkomsten
-Het geven van bijbelstudies op zondag en het houden van kringen rondom de bijbel bij kerkleden thuis
-Kinderwerk
-Straatevangelisatie en andere vormen van evangelisatie. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van media als Facebook, Youtube, Instagram en de eigen website van de gemeente in de vorm van evangeliserende teksten, foto’s en video’s.
-Het waar nodig geven van pastorale zorg
Hoofdlijnen beleidsplan
Welke werkzaamheden verricht het kerkgenootschap? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd en hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
Hoe krijgt het kerkgenootschap inkomsten?
Alle inkomsten komen van bijdragen van kerkleden en bezoekers van de diensten. De bijdragen worden ontvangen via de collecte tijdens de dienst danwel per bank.
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.
De inkomsten werden in 2021 besteed aan het huren van het gebouw van de Omegakerk aan de Wilmerdorf 1 te Apeldoorn om de diensten en andere bijeenkomsten te kunnen houden. Daarnaast werden inkomsten besteed aan bijkomende kosten voor de diensten zoals kantinekosten, reiskostenvergoeding van gastsprekers, bankkosten, materiaal voor kinderwerk, drukwerk.
Er wordt door het kerkgenootschap geen vermogen aangehouden.
Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.
Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerkgenootschap waartoe
de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.
Het bestuur of anderen binnen de kerk ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het

activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.
In het jaar 2021 werden wekelijks op zondagmiddag diensten gehouden in het gebouw van de Omegakerk. Daarnaast werden vrijwel wekelijks gebedsavonden gehouden. Tevens vonden bij kerkleden thuis in Apeldoorn en Enschede cel bijeenkomsten plaats waar kleinere groepen bij elkaar kwamen rondom bijbelstudie en aanbidding.
In december vond er een vrouwendag plaats waarbij meer dan 70 bezoekers waren. Op deze dag waren er diverse sprekers, een dansgroep uit Parijs en worship en aanbidding door een interkerkelijke band.
Url van het activiteitenverslag.
Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

2 Staat van Baten en Lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten: 2021

Als een rubriek niet van toepassing is, kan €0 worden ingevuld.

RekeningBegroting
BATEN
Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen kerkleden 13.071 9.600
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 13.071 9.600
LASTEN
Bestedingen pastorale beroepskrachten 1.575 1.200
Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk
4.742 3.600
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) 4.800 4.800
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (kosten, organisten e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Totaal lasten 11.117 9.600
Resultaat 1.954 0
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.
De opbrengsten van de kerk Igreja Mover Do Espirito Santo bestaan uitsluitend uit
bijdragen van de kerkleden. Deze worden via de collecte dan wel via de bank
ontvangen. In 2021 zijn deze bijdragen toegenomen (€ 13.071) ten opzichte van het jaar 2020 toen
er € 9.659 aan bijdragen werd ontvangen. Het aantal kerkleden is niet significant gestegen
maar wel de bijdragen, vermoedelijk vind dit ook een oorzaak doordat door de verkrijging
van de Anbi status de giften aftrekbaar zijn geworden voor de kerkleden.
In 2021 werd voor diensten en andere bijeenkomsten het gebouw van de Omegakerk
aan de Wilmersdorf 1 te Apeldoorn gehuurd voor een huur van € 400 per maand.
Het boekjaar 2021 is met een positief resultaat van € 1.954 afgesloten.
Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.