Bijbelstudie

Site: Portugues / Nederlands
20210410 150049 0000 800x451 - Bijbelstudie

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? (Romeinen 8:31)

Biblia 800x600 - Bijbelstudie

De Bijbel is niet door slechts een auteur geschreven, zoals andere boeken. De Bijbel is geschreven door veel verschillende schrijvers zoals Mozes in het Oude Testament en de apostelen in het Nieuwe Testament. Ze hebben hun boeken geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest van God. Dit maakt het bijzonder, want dat maakt de bijbel het woord van onze levende God! Het woord dat Jezus hier, terwijl hij nog op aarde was, tot menigten predikte.

In de Bijbel vind je een uitleg over hoe je het eeuwige leven kunt ontvangen, namelijk door te geloven in Jezus als Zoon van God en door Hem als je verlosser aan te nemen. Dat wil zeggen dat je gelooft en accepteert dat Jezus voor jouw zonden is gestorven aan het kruis waardoor jij het eeuwig leven ontvangt na je leven hier op aarde.

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. (Johannes 3:16)

Daarnaast wijst de bijbel ons de weg hoe om te gaan met onze dagelijkse problemen en grotere levensvraagstukken. In de Bijbel vinden we passages die vaak tot ons komen in tijden van onzekerheid, besluiteloosheid en moeilijkheden. De Heilige Geest van God leidt ons door het woord van God.

Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen, en de waarheid zal jullie vrijmaken. Johannes 8:32

God wil ons in deze passage vertellen dat als we de waarheid kennen die het woord van God is, die waarheid ons zal bevrijden van de dingen die ons kwellen.

Ontstaan van het Woord van God

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. (Genesis 1:1)

De Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Zoals de naam al zegt, vinden we in het Oude Testament de oude boeken zoals Genesis, waar God ons het begin van de wereld openbaart en waarin de schepping van de aarde en de eerste mensen wordt beschreven. We lezen hoe de eerste mensen, Adam en Eva, na de schepping toen alles nog volmaakt was, ongehoorzaam werden aan God en de hof van Eden moesten verlaten. Het boek Genesis verhaalt verder over de nakomelingen van Adam en Eva, over Noach en de zondvloed, over de toren van Babel en over Abraham. Hij was door God uitgekozen om stamvader te worden van een uitverkoren volk: de Israëlieten.

De levensverhalen van Abraham, Isaäk en Jacob worden uitgebreid in Genesis verteld. En wie kent er niet het verhaal van Jozef, de zoon van Jacob, die het brengt tot onderkoning van Egypte? Het boek Exodus verhaalt hoe het Israëlitische volk door God wordt bevrijd van de slavernij in Egypte en over hun 40 jarige reis door de woestijn alvorens ze het beloofde land (Kanaän, tegenwoordig Israël) binnengaan. Andere boeken in het oude testament beschrijven hoe God wonderlijk werkt in de levens van Simson, Gideon en de Koningen David en Salomo.

Het oude testament bevat ook veel profetien van profeten als Ezechiel, Jeremiah en Jesaja. Verschillende van deze profetien gaan over de Messias die zou komen om ons te bevrijden. De komst van Jezus werd door deze profeten al honderden jaren voor zijn geboorte aangekondigd en hun profetien over Hem zijn erg accuraat. In het boek Jesaja lezen we over de messias:

Daarom zal de heer zelf u een teken geven, de jonge vrouw is zwanger en zij zal spoedig een zoon baren en Hem Immanuel noemen. (Jesaja 7:14).

De Engel die aan Jozef verschijnt refereert aan deze profetie als hij vertelt dat Jozefs vrouw Maria zwanger zal worden van Jezus door de Heilige Geest:

Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurt opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de heer is gezegd. (Matteüs 1:21-22)

Het Oude Testament bestaat uit negenendertig boeken, waaronder het boek Psalmen. Voor mensen die nog niet bekend zijn met het christelijke geloof , is het zeker een aanrader om de Psalmen te lezen, omdat ze gemakkelijker te begrijpen zijn. Het bijbelboek Spreuken staat vol met wijsheden van een wijze koning: Salomo.

‘En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

(Matteüs 24:30)

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. In het Nieuwe Testament wordt door vier verschillende apostelen (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) geschreven over de geboorte van de Zoon van God, onze redder en verlosser Jezus Christus en de wonderen die hij gedaan heeft. Wonderen zoals het veranderen van water in wijn in Kana, de opwekking van Lazarus, en de genezing van blinden en lammen.

Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

(Johannes 8:12)

Jezus roept ons op om ons te bekeren van onze zonden en Hem aan te nemen. Ook het lijden en sterven van Jezus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood vinden we in de vier evangeliën.

De engel richte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dit is de plaats waar hij gelegen heeft.

In het boek Handelingen lezen we hoe de apostelen de Heilige Geest ontvangen en daarna het evangelie gaan verkondigen in Judea waar Paulus dat doet in andere landen als Italië en het tegenwoordige Griekenland en Turkije . De overige boeken van het nieuwe testament bestaan vooral uit brieven die Paulus, Petrus, Jacobus en anderen sturen aan de eerste christelijke gemeenten.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waarin ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:2-3)

Aan het einde van het Nieuwe Testament vinden we het bijzondere boek Openbaring, waar de apostel Johannes door middel van een door God gegeven visioen verslag doet van de eindtijd waarin wij nu leven.

Psalm 67

God heb medelijden met ons en zegen ons, en laat zijn gezicht op ons schijnen. Zodat uw weg op aarde bekend wordt en uw redding in alle natiën. Laat de natiën loven en zich verheugen, want u zult de volken eerlijk oordelen, en u zult de natiën over de aarde regeren. Prijs U, o God, de volkeren; alle volkeren prijzen u. Dan zal het zijn vrucht dragen; en God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen en alle einden van de aarde zullen Hem vrezen.

.

Leitura 800x451 - Bijbelstudie

Om geestelijk te groeien, is het noodzakelijk dat wij de Bijbel dagelijks lezen, zodat de Heilige Geest van God ons elke dag een goed begrip van elke passage zal geven. Het is niet voldoende om de Bijbel één keer te lezen en hem daarna nooit meer te gebruiken. De Bijbel is een levend woord dat elke dag ons denken vernieuwd. God spreekt tot ons door zijn woord, en daarom is het belangrijk om dagelijks de Bijbel te lezen en hierover te mediteren. We kunnen dezelfde passage steeds weer opnieuw, zodat we elke keer dat we het lezen een nieuw perspectief en een nieuwe visie vinden.

Als je meer wilt weten over de Bijbel, neem dan contact met ons op. We hebben elke week een Bijbelcursus waarin je je kennis van de bijbel kan vergroten en zo de God van hemel en aarde beter leert kennen.

Compartilhar